info.gif (1713 bytes)
יללכ עדימ / רעש

 

www.moshiac.net
www.ufarsta.org
www.chabad.org.il
email:geula@inter.net.il
www.pnimi.org.il
www.beit-chabad.org
www.chabadeast.com
ד"בח
04-8311875
דליה תויוכזל תימואלניבה הדוגאה- י"בא
זכרמ,ימוקיש-יאופר רושכמ תלאשה
יבחרב םיפינס) 02-6444444 יצרא
(ץראה

הרש די תדוגא
ביבא לת 30 זוה בד בוחר
03-5231830 ןופלט
לארשיב שידיי יאנותיעו ירפוס תדוגא
03-6402999
דיב די תדוגא לש תבשק ןזוא
םידומילב,ש"רייב תונייטצמל.
תוניחבה תורכהה ימי,תודימבו
.ולחה-
:03-9044401/2
053-608100
תרושקתו הקיסומ תויונמואל ע"נב תנפלוא
gog.web-site.co.il
םימיה תירחא
תויטנג תונומסתל ילארשי דוגיא
הכימתו עדימ,תורידנו
03-6021055
03-6021056 סקפ
ן"תיא
'ב המוק 24 םירשנ יפנכ בוחר
02-6536706 םילשורי לואש תעבג
02-6535871 :סקפ

דרפס תודהי תשרומל ךוניח ןרק-ןייעמה לא
1-800-22-39-66
רו תיזיפ,תינימ תוללעתה ינפמ דליה תנגהל הדוגאה-י"לא
תוחפשמל תילארשיה הדוגאה-ה"חלא
.תוירוה דח
:םינופלטל תונפל אנ םיטרפל
02-6781082 03-6701415

ה"חלא
תיב םיכנ םידלי תרזעל הדוגא
ןופלט(םילשורי) םילוח
02-6494222

ן"ילא
םזילוהוכלאב םילפטמה םיפוג
.02-6708362 '' רשפא'' תתומע
ץראה לכב תולעופש הכימת תוצובק
םיטסילוהוכלא''
:ןופלטב םיטרפ-''םיימינונא
.02-5630524
לט, םזילוהוכלא תעינמל הדוגאה
. 03-6720457
לוהוכלא יעגפנב לופיטל םיזכרמה
ןג תמר, 04-9581655 לאימרכ
םילשורי, 03-6733228
02-5617118
עבש ראב, 04-8424030 הפיח
08-8563696 דודשא, 08-6230020
04-6577737 תרצנ: יברעה רזגמב
, 04-9965829 'רכמ הדייד'ג,
.04-6780169 רא'גומ

לוהוכלא
שפנה תואירבל התומע "שונא"
03-5400672

שונא
תנומסת ילעב לש תוחפשמ תתומע
הלבגמ) לארשיב רגרפסא
תאטבתמה תיתוחתפתה תיגולוריונ
תויונמוימו תרושקת יישקב
(הלאומש) 350677-850(תויתרבח

י"פא
www.etzel.org.il/hebrew.htm
ל"צא
םירגפמ םומיקל תימואל הדוגא
03-7662222 ןופלט

ם"יקא
רמטאס דיסח,ןייטשקא ףסוי ברה
בשחנ,תירבה תוצראב ררוגתמה
םלועב םילודגה םיחמומה דחאל
אל םלועמש תורמל,תויטנג תולחמל
ברה.תילמרופ תימדקא תרגסמב דמל
ירוחאמ היחה חורה,ןייטשקא
שיאה אוה,''םירשי רוד'' ןוגרא
םינשב םידלונ אל ותוכזבש
תלחמב םילוח תוקונית תונורחאה
לארשיב ידרחה רזגמב סקז ייט
תצרמנה ותוליעפ.תירבה תוצראבו
תולחמ שולש דוע תרבדהל האיבה
ידרחה רזגמב תוצופנ תויטנג
.יזנכשא

םירשי רוד ןוגרא
סקפ 03-6954236/208 יצרא זכרמ
03-6954207

םיכנה ינוגרא לש גגה ןוגרא
www.disabled.org.il

לארשיב םיכנה ינוגרא לש גגה ןוגרא
לכל הרזע אפרמל הרזע ןוגרא
ברה,תואירבו האופר ינייניעב
לארשי סרפ ןתח-רריפ
www.ezra-lemarpe.bashan.co.il
03-6761489 סקפ 03-5777000
רריפ ברה-אפרמל הרזע ןוגרא
www.aleh.org.il
הלע ןוגרא
www.eretz-hagalil.co.il
םיפי'ג ילויט,לילגה ץרא
www.laad.btl.gov.il

הביאה תלועפ יעגפנ םיחרזאל החצנה רתא
www.izkor.gov.il
לארשי תוכרעמ יללחל החצנה רתא
www.gal-ed.co,il/gavish
ל"ז שיבג םהרבא ן"סרל החצנה רתא
www.kibbutz.org.il
םיצוביקה רתא
moreshet.co.il/zomet
zomet@netvision.net.il
תמוצ ןוכמ רתא
www.bible.co.il
תודהי ירתא
03-9323428
050-358032
הוקת חתפ בשימע 5 בייט ברה
הנויצ הדזניגב
WWW.BEZEQ.COM

קזב
ד"בח חילש,םלהליו הימחנ ברה
קוקגנבב
:דבח תיב תבותכ
'סמ ופמלגנאב ירטוב םר
.קוקגנב,69

דנליאתב ד"בח תיב
www.tasmc.org.il
בוליכיא םילוח תיב
www.rambam.org.il
לק,בטיה בצועמ,דאמ לודג רתאה
לע בר עדימ ללוכו טווינל
לש םיתורישהו תוקלחמה,םיאפורה
םיתוריש ינש ןכו,םילוחה תיב
תיבב תואצמתה תפמ.רתויב םיבושח
תנווקמ העיבקל תורשפאו םילוחה
לצא ץועיי וא לופיטל םירות לש
םג גיצמ רתאה.םילוחה תיב יחמומ
ןויכראה ךותמ עדימ
תונפהל םישלוגל רשפאמו,יאופרה
תואירב יניינעב תולאש
הלועפ ףותיש תועצמאב,םיחמומל
.doctors םימורופה רתא םע

ם"במר םילוח תיב
שפנ יעגפנל עויס דקומ "ונשפנב"
02-6722554 םהיתוחפשמ ינבו

ונשפנב
םילעופה קנב
www.bankhapoalim.co.il
ימואל קנב
www.leumi.co.il
טנוקסיד קנב
http://discountbank.co.il
ימואלניבה קנבה
www.fibi.co.il
תוחפט קנב
www.tefahot.co.il
םיקנב
תולפטמל ישילש רוד,רוזמ הכרב
האופרה הטישב ןוירפ יאב
.תיתרוסמה תינמיתה
050-325859 :לט
רוזמ הכרב
www.court.gov.il
טפשמה יתב
02-6708362 :לט 'רשפא' תתומע
לכב תלעופש הכימת תוצובק תשר
'םיימינונא םיטסילוהוכלא' ץראה
:02-5630524
:לט םזילוהוכלא תעינמל הדוגאה
.03-6720457

םזילוהוכלאב םילפטמה םיפוג
/www.missing.co.il
רדענש ל"הצ לייח-רבח איג
www.gemaraberura.com
ארמג
,םיווקה י"פע יגולוכיספ ןוחבא
לש יללכה הנבמהו רועה תוינבת
הטישה חתפמ .םיידיה תופכ
היגולוריכה תארקנה
. תיטסונגאידוכיספה
035364906 'לט
יגולוכיספ ןוחבא ןמצלוה דלונרא ר"ד
/http://www.idf.il
ל"הצ רבוד
www.disneyland.com
www.laughingplace.com
www.disneylandsource.com
www.shippahoy.com
www.anaheimoc.org
www.anaheim411.com
דנלינסיד
03-5101511
החותפ תלד
םיתוריש חותיפלו ןונכתל הדוגאה
ללוכ רגאמה.לארשיב ןקזה ןעמל
יתוריש לע ינטרפ עדימ
ץועיי,םוקיש,לופיט,תואירב,ןוחבא
.דועו החוור,רויד,הכימת,
:רתאה תבותכ
www.eshelinfo.org.il
לארשיב ןקזה ןעמל םיתוריש חותיפלו ןונכתל הדוגאה
1-800-225-333 :לט
ראודה קנבב ןובשח
8-81220-7
הקוצמב תוחפשמ תלצהל דעוה
02-6216235 :fax
02-6216236 : tel
ינרותה ףגאה-''תילארשיה היווחה''
*1121
דמולה דבועה רעונה תורדתסה לש רסמלטה
םילשורי תייריע לש החוורה ףגא
ןופלט 23 םירוטה בוחר
02-5000848

תימצע הרזעל הדיחיה
www.knesset.gov.il
תסנכה
WWW.BTL.GOV.IL
ימואל חוטיבל דסומה
www.che.org.il
ההובג הלכשהל הצעומה
www.shimur.co.il
תובשייתה ירתאו םינבמ רומישל הצעומה
02-5639191
רעונו םידלי תוליבק ביצנו דליה םולשל הצעומה
03-6492469
ת"מענ לש החפשמב תומילא תעינמל הקלחמה
E-mail
ceo@icn.co.il

בגנב תומזי דודיעל זכרמה
ןיטרמ"כ םג רכומה לגס ןיטרמ
תודוא יוניכל הכז "ןקתמה
ןתרזעבש וללש יופירה תולוגסל
םיבר םהב םירקמב חילצמ אוה
.שאונ םירמוא םירחא
03-6349330 'לט
לגס ןיטרמ- 'ןקתמ'ה
emergency medical service
.volonteer
www.hatzolah.org.il

םילשורי הלצה
:לט קרב ינב רמושה בוחר
03-5791387

ל"ז יבערש לאקזחי ברה
וילע ברה תרזע תא שקבמה לכ
םע הפטעמ וב םישלו בתכמ בותכל
תא חולשלו םכלש תבותכהו לוב
ברה 'כל :תבותכל ראודב הז
ונעתו םילשורי 5580 .ד.ת ירודכ
.םדקהב ןוצרב
/http://www.caduri.net
ירודכ ברה
תקסועה התומע-"תודדומתה"
הכימת תוצובק תלעפהב
ישנא יוויל אלל,םידדומתמל
.עוצקמ
.הפיחבו םילשוריב,זכרמב םיפינס
םילשורי 03-5494911 עדימל
02-5000848

שפנה תואירב- תודדומתה
www.christkindlmarkt.at
www.dorotheum.com
http://wien.at
www.mqw.at
www.timeout.com
www.austria-tourism.com
www.vienna.nethotels.com
www.austria-hotels.co.at
www.schick-hotels.com
הניו
90840 םירעי תירק 157 ד"ת
ןופלט 02-5636162 סקפ
02-6536090 055-665036

דראלופ ןתנוי תבשהל דעו
.www
israel-electric.co.il
/start.htm
למשחה תרבח
שדח
שדח
www.ynet.co.il
www.maariv.co.il
www.haaretz.co.il
www.news-israel.net
www.debka.com/hebrew
www.a7.org
/http://rotter.net/nr-news
/www.yeshanews.com
/http://mabat.iba.org.il
טנרטניאב ץראהמ תושדח
www.iaf.org.il
ריואה ליח
www.idf.il/navy :םיה ליח רתא

םיה ליח
053-867711/16
03-6770215
www.naomi.org.il
תונמלאו םימותיל רתסב ןתמ-ימענ ידסח
WWW.APRT.ORG
REGRESSIOL THERAPY : תעה בתכ
THE JOURNAL OF
WWW.IARRT.ORG/JOURNALC.HTML
לופיטל תילארשי התומע-הרטע
לופיט - תיתוחתפתה היסרגרב
ההלב לצא םיטרפ םילוגלגה תטישב
03-5406635 לחש

תומשנ לוגלג תרזעב ישפנ לופיט
/http://www.basad.co.il
תודהי
/www.babasali.org
ילאס אבב תבישי
הקיספה יכרדו ןויע-ארמג דומל
הנומא,הבשחמ,ך"נת,תורודה לכב
תודיסחו
tel:02-5702366
ןויצע שוג-''לארשי תובש''רדסהה תבישי
02-6241622
02-6221039
םולשה רהנ םילבוקמה תבישי
ןיע-ד"הבקה לש בולישה תבישי
ןב לאוי ברה תושארב םירוצ
תוריש,ההובג תינרות המר,ןונ
תדועת.תודיחיה לכב אלמ יאבצ
08 8586915 : b.Ed הארוה

םירוצ ןיע-יתדה ץוביקה לש בולישה תבישי
www.kahane.org
אנהכ
דויצ לש הכרדהו המאתהל זכרמ
יאופרה זכרמב לעופ) םיכנל
03-5303739 (אביש

ת.ב.ל.י.מ
ןוגרא אוה "םייח תנתמ"
םימרות רגאמ ליעפמה,יאקירמא
יאתו םצע חומ לש םיילאיצנטופ
.םלועה לכמ חומ עזג
טנרטניא רתא םג ליעפמ ןוגראה
ימל ישעמ ךירדמ קפסמה,ףיקמ
לע עדימ ןכו וזכ המורתל קקזנש
תולתשהה יזכרמו םיכילהתה
אוה יזכרמה טנמלאה םלוא,םלועב
רגאמל ןווקמה םושירה ספוט
.ימלועה םימרותה
www.giftoflife.org
םצע חומ לש םימרות רגאמ
WWW.HAIFAMUSEUMS.ORG.IL
הפיח ןואיזומ
םילשורי ופי רעש
02-6265333 לט
תועש 24 עדימ וק
02-6265310
דוד לדגמ ןואיזומ
british museum
www.the britishmuseum
.ac.uk
Imperial War Museum
www.iwn.org.uk
Natural Histoty Museum
www.nhm.ac.uk
Science Museum
www.nmsi.ac.uk
Victoria &Albert Mueseum
www.vam.ac.uk
Royal Academy
www.rth.org.uk
תיטירבה הירפסה
www.bl.uk
הילגנאב םינואיזומ
רשפאמ,לארשיב םינואיזומה רתא
ומכ,ישומיש עדימל הריהמ השיג
גצומ המ,ןואיזומה םש
ןופלט,החיתפ ידעומ,תבותכ,וב
.ןואיזומה לש רתאל הרישי השיגו
www.ilmuseums.com
לארשיב םינואיזומ
www.milk.org.il
בלחה תצעומ
ילעב םיכנל תויורכיה דקומ
הייאר-םישוח) תויזיפ תולבגמ
ףוג ירביאב העיגפ,(העימשו
וא תוינורכ תולחמ םגו,םינוש
.םיכרד תונואתמ תועיגפ
''הווקת לש הניפה''
ביבא-לת 6297 .ד.ת
03-5228234 ןופלט
ןיב 'בו 'א םימיב חותפ וק
17:00 22:00
www.tikva.co.il
םיכנל תויורכיה דקומ
www.amirimtour.co.il
םירימא בשומ
www.hazorim.co.il
םיערוזה בשומ
new.globes.co.il
analyst.co.il
themarker.com
nasdaq.com
/quotes.nasdaq.com
tase.co.il
dbursa.co.il
mivzak.com
walla.co.il/financ
dundb.co.il
ml.com
יסנניפ עדימ
02-5630428
םידליב תוינימ תועיגפב לופיטו ץועיי זכרמ-ל"טימ
םילועל עויסו הרזע
hais@barak-online.net
לארשי ס.א.יה תוגלימ
tp://wis-wander.weizmann.ac.il
/ht

עדמל ןמציו ןוכמ
1,100 לש הצובק םה םיבידלמה
תיברעמ תימורד םיריעז םייא
200 קר.הקנל-ירסלו ודוהל
תב היסולכואש רמוא הז.םיבשוימ
חטש לע תזכורמ םיבשות ףלא 290
.ר"מק 90 לש
http://www.maldivs.com
בידלמ
www.astoria.co.il
הירוטסא ןולמ
www.hotelmarom.co.il
הפיח םורמ ןולמ
www.index.gov.il
יתלשממה םיספטה תוריש
www.forms.gov.il
לארשי תלשממ
WWW.MOF.GOV.IL/ITC
הסנכה סמ
l.gov.il/cellular/cellular.asp
http://israe

םישדח םיירלולס ירפסמ
"דסחל די" החוורו הקדצ תודסומ
02-5827566 :לט
058-497052 :לאוי
הסנרפה חתפמ
37 גרוג ךלמה בוחר י"נל תיב
ביבא-לת
03-6299389 ןופלט
תימצע הרזעל ילארשיה זכרמ
03-6424285
םילוח תפוק לש רעונל ץועיי זכרמ
1202
03-5176176
תינימ הפיקת תועגפנל עויס זכרמ
03-5179179
תינימ הפיקת יעגפנל עויס זכרמ
Sheraton
Rue de Village 17
0496124038 לט
D'Jerba
7Rue Guy Mocquet
0491424181 לט
תורשכ תודעסמ-ייסרמ
03-9459608
יול היח-םינצוח תאפרמ
08-9189444
הריגהה תרטשמ
www.defence.gov.il
www.mod.gov.il
ןוחטבה דרשמ
www.health.gov.il
תואירבה דרשמ
www.mfa.gov.il
ץוחה דרשמ
www.education.gov.il
ךוניחה דרשמ
//:HTTP
PORTAL.MOT.GOV.IL
בשחוממ דקומ
03-5024000
ישונא דקומ
03-5027777
יושירה דרשמ
/http://www.baita.co.il
ן"לדנ
http://www.nir13.com
ל"ז ןמ'צירק רינ
www.haifaport.org.il
הפיח למנ
02-6249959
רעונל הנוע רעונ-נ"ענ
/http://www.netshop.co.il
olsale.co.il
4sale.co.il
netaction.co.il
michraz-medina.co.il
sakal.co.il
mitos.co.il
p1000.co.il
steimatzky.co.il
2bid.co.il
www.bluecenter.co.il
www.supersal.co.il/netsal
www.greenmarket.co.il
ינורטקלא רחס
םוקמ.םיקידצ ירבק ןיינעב הכרדה
הילצרה : םירוגמ

לאיחי ארפס
דירדמ ריעה רתא
www.munimadrid.es
דירדמב יוליבו תוברת יעוריא
www.timeout.com/madrid
דרפסל תוריית רתא
www.tourspain.es
ריעה לש ימשרה רתאה
www.comadrid.es

דרפס
www.bambili.com
םירז םידבוע
תוחפשמ ןעמל התומע "המצוע"
03-5283744 חותפ וק שפנ יעגפנ

המצוע
www.eyer-mizion.org.il

קקזנלו הלוחל רזע זכרמ
03-5257010 03-5742742
03-5344030 סקפ

ןויצמ רזע
02-6446525
בעה דרשמ- יוצר אלו םדקתמ ןוירהב תורענל ץועייו הרזע
WWW.PSAGOT.COM
03-5288171 'לט תוגספ ןוכמ
1201 ן"רע
תישפנ הרזע
www.latet.org.il
www.bankmazon.org.il
תתל תתומע
יתדה רזגימהמ תובדנתמ תשר
רחאל ןואכיד םע םישנב הכימתל
הרזע,הנווכה,הכרדה) הדיל
02-5332810 ןופלט (הכימת תצובקו

הצינ תתומע
04-9919991
ל"ז ןמ'צירק רינ ש"ע םירינ תתומע
תוצובקו תימצע הרזעל זכרמ-תימע
תתומע) םורדה יבשותל הכימת
ןופלט ןיאולב הל'הרש (םינווג
08-9111339
054-689008
תימצע הרזעל זכרמ-תימע
הנושאר הרזעל תילארשי הדוגא
.ןופלטב תישפנ
1201 יצרא וק
02-5610303 םילשורי
02-5661122 תיסורב
02-5630301 תיברעב
03-5461111 ביבא לת
רעונו םידליל חותפ וק
03-5467799
04-8672226 הפיח
07-6494333 עבש ראב
ן"רע
/www.ascii.co.il/ntor
םיספט "רות ןיא" לטרופ
/www.piyut.org.il
םיטויפ
http://www.birds.org.il
םירופיצ
ייסרמ ריעה
ebeyond.com/villages/marseille
www.provenc
סנבורפ רוזאל טרופמ ךירדמ
www.beyond.fr
תפרצ לש יזכרמה רתאה
גזממ,עדימ ןומהל םירושיק םע
ןולמ יתב דעו ריואה
www.france.com
תפרצ
08-9357035
ףחש תתומע לש הליכא תוערפה אשונב םוריח וק
עויסל יצרא יתובדנתה זכרמ
םילוח םידליל
03-6776050 03-6773455
םייחל וק
www.meuhedet.co.il
תדחואמ םילוח תפוק
www.maccabi-health.co.il
יבכמ םילוח תפוק
www.clalit.co.il
תיללכ תואירב יתוריש-םילוח תפוק
WWW.VISITCYPRUS.ORG.CY
ןיסירפק
www.kshalem.org.il
רגפמה םדאל םיתוריש חותיפל םלש ןרק
/http://www.mikolalev.co.il
10 וידר
03-6584633
םי תב 3084 .ד.ת
www.97.5FM.CO.IL
הלואגה ןמז וידר
:ץראה לכב םירדת רוריבל
02-5000501
718-3752550 קרוי וינב
המשנה לוק- וידר
www.a7.org
7 ץורע-וידר
רקיעב דעוימה הלימג רפכ
םקוממ רפכה.קר אל לבא,םייתדל
.שמש תיבל ךומס,שמש תעבגב

הלימג רפכ-ונרוטר
םיבשחמ-יעדמ ינרות ביתנ
ביתנ,הקינורטקלאו
בכר,גוזימו רוריק,למשח-יגולונכט
םיאנכט, תינוכית לעה הדותעה
םיאסדנהו
03-9329338
םילחנ תיעדמ-תינרותה הללכמל םושיר
www.gca.gov.il
תויתלשממה תורבחה תושר
www.ben-gurion-airport.co.il
הפועתה תודש תושר
o4u.org.il/upload/new/std.html
http://www.shil

.ה.ל.י.ש
ןופלט
00 998 71 1525911
00 998 71 1525912
00 998 71 1525913
סקפ
00 99871 1521378
תבותכ
Tashkent
th fl 5 a 16 .no .Lachuti stןטסיקבזואב לארשי תורירגש
תבותכ
1180 20 vienna
anton frankgasse
ןופלט
00 43 1 47646500/510
4705958
סקפ
00 43 1 476765575

הירטסואב לארשי תורירגש
תבותכ
2600 canberra a.c.t
turrana street 6
yarralumla
סקפ
00 61 62734273
ןופלט
00 61 2 62731309/0
62732045הילרטסואב לארשי תורירגש
ןופלט
00-34-91-7829500
סקפ
00-34-91-7829555
info@madrid.mfa.gov.il
דרפסב לארשי תורירגש
ביבא לת 3 שירפ לאינד בוחר
03-6965218 ןופלט

לארשיב דרפס תורירגש
www.ips.gov.il
רהוסה יתב תוריש
http://ecom.gov.il
יתלשממה םימולשתה תוריש
www.hatzadik-faitweb.com
םינהכ תכרב-קידצה ןועמש
/http://www.shechem.org
םכש ירעש
sar@moin.gov.il
יאלוזא דוד רשה ןגס
dazulay@knesset.gov.il
םינפה רש
www.zinman.org.il
הנומידב "ןמניז" ןוכית
http://www.shasnet.org
ס"ש תעונת