Hakdama.gif (1448 bytes)
המדקה / רעש

 

םיאיבנה ירבד "הלבק" םשב םייורק דומלתה תורפסב
יוניכ םשה שמשמ -13ה האמה זאמ .הפ לעבש הרותהו
רחא םש .תודהיב ןירותסמה תמכח וא דוסה תרותל
המכח" לש תובית ישאר ,ן"ח אוה דוסה תרותל
יעדוי" םייורק הלבקב םיקסועה םישנאו,"הרתסנ
"הלבק" םשה .(תודוס) "םיזר ילעב" וא "ן"ח
רודל רודמ תרבוע וא תלבקתמ תאזה המכוחהש,הרומ
םיקסועה לש םנויע ירפ ,םילבוקמה תעד יפל ,הניאו
דוסה תרות- תירטוזא הנה רשא תישעמה הלבקה .הב
םייחה תועמשמב ,םייחה יכלהמב תקסועה רתסנהו
ויתולבגמב וייח תא רפשל ,םדאה ידיב עייסל הסנמ
םירוקה םירקמ ףוריצל םיבר םירקמב .ויתונוצרבו
םירקמב יכ ףאו רבסה שי ונייח ךלהמב ונתוא
ידכ האב וז הרות אצומ ןיא יכ ונל הארנ םהב
ותעושי תא תחאו דחא לכל איבהלו רוזעל, עייסל
.לארשי ללכ תעושי תאו תיטרפה

ףוס-ןיאה ארב ךיא ,איה הלבקב תוירקיעה תולאשה תחא
םיהולאש הרומ "םוצמצ"ה תרות ,םלועה תא (םיהולאה)
רחא ,םלועל םוקמ "תושע"ל ידכ ,ומצע תא "םצמיצ"
"תוריפס רשע" ונממ םיהולאה (איצוה) ליצאה ךכ
תורבוחמ תוריפסה .וב לשומו םלועה תא ארב ןתועצמאבש
תווהמ ןה דחי .דחוימ דיקפת תחא לכל לבא וזל וז
לכל .םיהולאל םלועה תא תרבחמה תרשרש ןימכ
.םש שי הריפס

לש םתלחנ הנה העודיה תילבקה תורפסה ונירעצל
גשיהבו בר וניא דועיתה ,דבלב םימצמוצמ םיגוח
התנבהו הדומילב םיבר םיצמאמב ךרוצ שיו די
ףושחל תוררועתה המק תונורחאה םינשב ונתחמשלו
ברה עדיב קימעהלו דומלל ןוצרה לדג םדק יזנג
רפסמ ינפל הלגתנ םקלחש םיקיתעה םיבתכב יוצמה
.דבלב םינש תואמ

םותסהו הנכות קמוע בקע ונרודב יכ קפס ןיא
תלוכימו ונתניבמ םירתסנ םיבר םירבד ןיידע הב
שדקמה תיב תיינבו חישמה תאיבל ונתליפתו ונתנבה
.םשארב ןיידע ונימיב הרהמב

 

 


.םיכמסומ יאופר לופיטלו הנחבאל ףילחתכ רתאבש עדימב שמתשהל ןיא
דבלב שמתשמה לע הלח תואצותה יבגל תוירחאהו

קיתעהל ןיא .תולוגס-הלבקל תורומש תויוכזה לכ
.תושר אלל ונממ םיקלח וא/ו רתאה תא