םירפס / רעש

 

וז הפוקתב םגש םיעוי רבכ םיבר
יברל בותכל ד"בח ידיסח םיכישממ
תא.ויתוכרבו ויתוצע תא שקבלו
רפס ךותל םיסינכמ השקבה בתכמ
רפס) יברה לש 'שדוק תורגא'
םיאשונ ןווגמב םיבתכמ תפוסא
ואצי התע דע.םינשה רדס יפל
דומעבו,םיחתופו(םיכרכ 26 רואל
תאצמנ רפסה חתפנ ובש
הרוקמ ןיא וז הטיש.הבושתה
הלעמלש הנומאב אלא,ילכש ןויגהב
אצמנ קידצה יכ העידיב,לכשהמ
.ותיערמ ןאצ םע בצמ לכבו תע לכב
www.igrot.com/hebrew.htm
שדוק תורגא
תאצוהב ןלוג תידוהי תאמ
ברה לש וייח רופיס.םייהדלפ
לעפמו לטנמולב ןנחוי םהרבא
רפסה.'ןויצ' םידליה תיב וייח
דבכוי תינברה,ותב יפמ בתכנ
תונורכיזב רוזשה רופיס.ןומלס
בירושלים.448 תורוד השימח לש
.םידומע
02-6513947 ןופלט
תומלוע ףלא
םיכרכ 4 ןייטשנרוא םהרבא ברה
תלחנ תאצוה תודומע 2460
רוביחה לש השדח הספדה.רפסה
ינפל הנושארל ספדנש ןיינעמה
לש וניינע.הנש םיעבראכ
םישיא לש דובכ יראות:רוביחה
ל"זח תורפסמו ארקמה ןמ םיגשומו
.הפינעה
03-5601260 ןופלט
לארשיב דובכ יראתל הידפולקיצנא
םיאנת לש םתנשמב לארשי ץרא
די, פ"לרח 'ח בקעי,םיארומאו
ולש טרוטקודה תדובעב.םיסנ ברה
ר"ד ברה םכיסו זכיר
רב תטיסרבינואמ,פ"לרח
ץרא לש הניינעב תויגוס,ןליא
וראבתנש יפכ,ל"זח תורפסב לארשי
םהמ.םינורחאו םינושאר י"ע
תווצמכ)יתכלהה ןפה םניינעש
םהמ (השוביכו ץראה בושיי
יקרפ.ינויערה םהמו יפרגואגה
ימוחת,י"א תשודק:רפסה
השודק,השודקה תלוחת,ץראה
רבעו הירוס,היינשו הנושאר
י"ע השודקה תעקפה,ןדריה
.הבושייו ץראה שוביכ,יוג

םיארומאו םיאנת לש םתנשמב לארשי ץרא
השוריפש תימרא הלמ
הכלה ירבד םינכמ הבו,'הנוציח'
ידיב וסנכוה אלש,םיאנתה לש
(אישנה הדוהי יבר) ''יבר''
אופא איה אתיירבה:הנשמל
תותיירב המכ.הנשמל תינוציח
םיצבקכ ונידיב תויוצמ
אוה רתויב בושחה ץבוקה.םידחוימ
םשב עודיה,הנשמל ליבקמה ץבוקה
שי.הנשמל תפסות רמולכ,אתפסות
הבחרה רתיב תחסונמ אתיירבהש
הפי תוראבתמ התרזעבו,הנשמהמ
שיו:הנשמה תומותסמ הברה
לש המעט תא הריבסמ אתיירבהש
לש םירחא םיצבק.הנשמב הכלהה
םיעודיו הרותל םידומצ תותיירב
ישרדמ,:ללוכה םמשב
םירושק הלא םישרדמ."הכלה
טרפ הרותה ישמוחל
יתכלהה רמוחה ובש,"תישארב"ל
םה ונידיבש םיצבקה.רתויב טעומ
לאעמשי יברד (הדימ) אתליכמ
יאחוי רב ןועמש יברד אתליכמו
םינהכה תרות וא ארפס,תומש רפסל
רבדמב רפסל ירפס,ארקיו רפסל
.םירבד רפסלו

אתיירב
ורבוחש םינוציחה םירפסה ןיב
םקלחו ינשה תיבה ימיב םקלח
לבקתהל וכז אלו,הנשמה תופוקתב
שדוק יבתככ לארשי םעב

אריס ןב ירבד
ביני לאומש ברה
03-5321448 לט
םהיתונופצו םימכח ירבד
"לאיומ-שדוקה ראפ" תאצוה
סומע םהרבא רמ רבחמה
08-6730903 ןופלט
הלבקל הלק ךרד
, תומשנ לוגלגב קסוע רפסה
.ןוימד לכ לע הלועה תואיצמ
רתויב הדירטמש הלאשב קסוע רפסה
המ ,הנד המדיקמ שונאה ינב תא
אוה תוומה םאה ?םייחה תועמשמ
דמימל רעש וא ןולדיחו ףוס
אכירע לאגי תכירעב .רחא ימויק
.רינ הירא תואצוהב

ישישה לוגלגה
הצפה,םידומע ,320 ןמרוק םהרבא
.םילשורי םלש
יללכו ינרות,ןווגמו בר עדי
י"ע ל"ז רבחמה לש ונובזעמ אציש
הכלהה רפסה יקרפ ןיב.וישרוי
.דועו הכלהו גהנמ,תואיצמהו

היתונורקעו הכלהה
הרומו לפטמ, ץיבורוה ןליא
רזחש תיניס האופרל
רפסה תא הנורחאב איצוה,הבושתב
ובש,''ינחור ןוקיתכ גוויזה''
ןימה תודוס תא ףשוח אוה
רבועה,קתרמ עסמב רבודמ.תודהיב
הדגאה,הכלהה,הלבקה,תודיסחה ךרד
לש המודקה האופרה תמכוחו
לע בר עדימ שרפנ ובו,ם"במרה
.הז שיגר אשונב תורוקמב רמאנה
057-240240 ץיבורוה ןליא
ינחור ןוקיתכ גוויזה
לאפר ךאלמה רסמ תרוסמה י"פע
תואופר ובו םיזר רפס חנל
דע רודל רודמ רבע הז רפס.תונוש
י"פע.'וכו ךלמה המלשל עיגהש
רפס זנג ךלמה היקזח דומלתה
.הז תואופר

לאפר ךאלמה
העדותה:תיסלקה האובנה
368 רמייהנפוא ןימינב,תיאובנה
.סנגמ תאצוה םידומע
רמייהנפוא רוספורפ ןד הז רפסב
תועפוהבו האובנה תעפותב
הנפמה לע דימעמו,םיאיבנה
'םיברועמה' םיאיבנה תפוקתמ
םהירבדש,(עשילאו והילא)
םיאיבנל,דסמימל םינווכמ
.םעה לא םינופה,םיכנחמה

תיסלקה האובנה
ישיבא תאמ ם"במרה דובכל רפס
הנש 800 תואלמ לגרל.רשוא-רב
ןב השמ ונבר לש ותריטפל
רפסה רואל אצי ם"במרה-ןומימ
קלוחמ רפסה. "לודגה רשנה"
לש וייח יקרפ .א:םירעש השולשל
.ג.ם"במרה תנשמ .ב.ם"במרה
ןתינ.תורודה תיירלקפסאב ם"במרה
ןופלטב רפסה תא גישהל
02-5868489

לודגה רשנה
הדוהי ברה,ותייוהכ דומלתה
תומדש" רדסהה תבישי,ןמורפ
"הלוחמ
04-6581940 םיטרפל
ותייוהכ דומלתה
ירפסב םיעודיה דחא לש ומש
לע הרשע דחאה האמב בתכנש,רסומה
רפסה.הדוקפ ןביא ייחב ונבר ידי
דמלמו ארוקה לש ולכש לא הנופ
דרפנב בלה תובוח ןהמ ותוא
בתכנ אוה.ףוגה ירביא תובוחמ
ידי לע תירבעל םגרותו,תיברעב
תחפשמל ןושאר,ןובית ןבא הדוהי
.םינוביתה

תובבלה תובוח
ורבוחש םינוציחה םירפסה ןיב
םקלחו ינשה תיבה ימיב םקלח
לבקתהל וכז אלו,הנשמה תופוקתב
שדוק יבתככ לארשי םעב
רבד תא רקיעב רפסמ ךורב ןוזח
עיקרל דע ךורב לש ותיילע
.םיכאלמ ינש תיוולב ישימחה

ךורב ןוזח
תאצוהב סולירמ לארשי תאמ
םיעוריא האמכ רקוס רפסה.רבחמה
לארשי ימי ירבדב םייזכרמ
םיבכוכה ךרעמל םתוא ליבקמו
רשק שי רבחמה תנעטל.ןמז ותואב
םיאבומ ןכ ומכ.םירבדה ןיב
תודהיה לש הסחיב םינויד
אסטרונומיות.358 תויגוסל
.םידומע

לארשי תמכח
ורבוחש םינוציחה םירפסה ןיב
םקלחו ינשה תיבה ימיב םקלח
לבקתהל וכז אלו,הנשמה תופוקתב
שדוק יבתככ לארשי םעב

המלש תמכח
תובשייתהה לע טרופמ רקחמ
ג"פקת תנשמ,ןורבחב תי"דבחה
יפ לע,(1866) ו"כרת דעו (1823)
.ןודנולב ץוחה דרשמ ןויכרא
.םידומע 302
03-5462538 'לט
ןורבחב ד"בח תודיסח
תריש תודסומ תכירעב
תריש תאצוהב,הרובד
תריאמו השדח הרודהמ.הרובד
ךורע ןחלושהו רוטה לש םייניע
הגוה.תועובשו חספ תוכלהל וידחי
.ןושארה סופדה יפ לע
02-5243206 ןופלט
ךורע ןחלושו רוט
ןמרשיפ 'שו גרבסד 'א םיכרוע
תורוא תללכמ,םידומע 446
םירשעמ הלעמל.הנקלא-לארשי
וירודמ לע ץבוקב םייוצמ םירמאמ
לעבש הרות,בתכבש הרות) םינושה
ןייוצי.(ךוניח,הרבח,ץפח ץרא,הפ
לע טבש ברה לש ףיקמה ורמאמ
.דיסחה הדוהי יבר תאווצ

'י ךרכ תורוא יללט
יפכ רשא,ם"במרה לש הכלהה רפס
הרותל ץבקמ:אוה,ותמדקהב בתכש
םשב ול ארק ןכלו"הלוכ הפ לעבש
14 וב שי.''הרות הנשמ''
הז רפסב.ד"י ןיינמכ,םיקלח
וא ורמאנש תוכלהה לכ וצבקנ
םישרדמהמ,םידומלתה ינשמ ודמלנש
תרחאה תיתכלהה תורפסה לכמו
םינואגהו ארמגה ימכח ורבחש
קספ ם"במרה,דומלתה תמיתח רחאלש
וב םוקמב םג הכלהה תא ורפסב
ןיב ןידב תקולחמ התייה
-כ רבוח הקזחה די רפס.םימכחה
דומלתה תמיתח רחאל הנש 700
םינויע לש םירפס יפלא.ילבבה
דיה לע ובתכנ םישוריפו
םיספדומש)םהבש םימסרופמה,הקזחה
(הקזחה דיה ןוילג לע ללכ ךרדב
םחל,הנשמ דיגמ:םה
תובית- ישאר)הנשמ ףסכו,הנשמ
.("ךלמ,:

הקזחה די
דוד םייח ר"ב ןורהא ברה תאמ
םיליכמה םירמאמ ףסוא רפסב.חפאק
תוישרפ,םיללוכהו םינוש םיאשונ
שרדמ,גהנמו הכלה,ארקמה
ןורכז ירבדו (ןמית ימכח)םישיא
.תונוש תויומדל
09-8823555 ןופלט
ןרהא תועירי
חיש תבישי,'מע שג"ר,192 ברה
ויתוחיש ץבוקל השולש.תרפא קחצי
חיש תבישי שאר-ר"גש ברה לש הז
ןגדה תעבגב רשא קחצי
תודהי ןושארה.תרפאב
הרות יכרעב קסוע-םזינרדומטסופו
ןדיע,ינרדומטסופ ןדיעב הנומאו
קלחה.םיסותימו םילכ תריבש לש
קלחה.רצימב תיתד תוניצ-ינשה
םוי-וננמז ידעומל תושרד ישילשה
תואמצעה םוי ןורכזה םוי,האושה
.םילשורי םויו

םירובש םילכ
תסנכ תיב יניינעל המב דוחיי
ךרועה,ארקמו הליפת-וב השענלו
תאצוהב ירובת רוספורפ ברה
.ןליא רב תטיסרבינוא

ומלועו תסנכה תיב לע םירקחמ-אתשינכ
רדסה םע בירעמ תליפת ןורודיס
םוי לכל רמועה תריפס לש אלמה
הדובעה טוריפ דצל,הריפסה ימימ
לכב ונתיאמ תשרדנה תינחורה
תודיסחה  תנשמ יפ לע,םוי
02-5384928 'לט
רמועה תריפס חול
יולה רעבוד םולש ברה לש ורפס
האפה תופידעב קסועה אפלוו
תחפטמה ינפ לע תירכונה
קלח,רעצה תיברמל הריתומה)
.(הסוכמ יתלב רעשהמ

האפה תחכש טקל
קחצי רוטקוד ברה תאמ
ורפס הז.םש תאצוהב,יספלא
רפסה.רבחמה לש עשתו םיעבשה
לש םלעופו םתוישיא תא רקוס
םיעדונ םינבר דחאו םיעברא
02-5823815 ןופלט.ורבעש תורודב

הרותה םלועמ תורואמ
ןוטלשה תחת ידוהי רומוה
367 ןיול רמתיא:ךרוע,יצאנה
.תונורחא תועידי-םשו די םידומע

תועמדל דעבמ
ורבוחש םינוציחה םירפסה ןיב
םקלחו ינשה תיבה ימיב םקלח
לבקתהל וכז אלו,הנשמה תופוקתב
שדוק יבתככ לארשי םעב

המלש ירומזמ
טייח ךורב ברה תאמ םידלי רפס
םייהדלפ תאצוהב
'לט,הרותה ביבא הצפה
03-6912026
תובוט תודימל תואלפה עסמ
רפס.שיפסייו השנמ םוחנ תאמ
הכלהה תדמע תא שיגמה ףיקמ
םירפסמ.םירצויה תויוכז תייגוסב
תוטלק תקתעהמ,םיטנטפ דעו
.םיבשחמ תרושקת דעו םירוטילקתו
םידומע 235
058-608120 'לט
רצויה תויוכז תנשמ
א"טילש יברה לש הלואגה תאובנ
.חישמה ךלמ
יתורח לאפר ברה לש ורפס
:08-8585590 לט
הלואגה תאובנ
תולוגס-חארשי תולוגס רפס
יתבש יבר דיסחה ברהל תוגהנהו
תודסומ תאצוהב,ל"צז ץישפיל שיא
לאומש 'חר   ''םירמוש יתדקפה''
5823 .ד.ת)םילשורי 40 איבנה
(ם-י

לארשי תולוגס
ןורתפו יניינע ראובהי וב
.תומולחה
בוחר םהרבא ןאיסמש:רבחמה תבותכ
.דוהי 14 רבילהומ
.תפצ 457 ד.ת םיבתכמל תבותכה
תומולחה ןורתפ דוס
יתבש ד"וע קיתווה םילשורי רקוח
רוצ תאצוה, םידומע 315 הירכז
יעיברה ורפס והז.םילשורי תוא
ייחב םירתאו תויומד לע ובו
םיקקושה הכאלמהו רחסמה
תיצחממ תומוחה ןיבש םילשוריב
תונשל דעו הרשע עשתה האמה
תע,םירשעה האמה לש םיעבראה
תא ותיבשה םיברעה תויוערפתה
רפסה.תאזה תינרציה תוליעפה
.םיכמסמבו םימוליצב הבוגמ

רבעב הקיתעה םילשוריב םידוהי הכאלמ ילעבו םירחוס
177 דלפנייטש א צ ךרוע
רב תטיסרבינוא תאצוה,םידומע
.ןליא
לודגה םקלחב,םינוש םירקוח
רבב דומלתל הקלחמהמ
םיאשונ ןווגמב הזב םיקסוע,ןליא
.תרוסמו גהנמ,הכלה ימוחתב

זט ארדיס
ורבוחש םינוציחה םירפסה ןיב
םקלחו ינשה תיבה ימיב םקלח
לבקתהל וכז אלו,הנשמה תופוקתב
שדוק יבתככ לארשי םעב
תורוק וב תורפוסמ הוחו םדא רפס
ןגמ ושוריג ירחא ןושארה גוזה
.ןדע

הוחו םדא רפס
ורבוחש םינוציחה םירפסה ןיב
םקלחו ינשה תיבה ימיב םקלח
לבקתהל וכז אלו,הנשמה תופוקתב
שדוק יבתככ לארשי םעב

הימרי תרגיאו ךורב רפס
ותצפהו ומוסרפו רהוזה רוביח
ססבתמ עודיה טעמ.המולעת םיפופא
הדיחיה תירוטסיהה הדועתה לע
תועידיו תודבוע הליכמה
תוביסנ לע רוא תוציפמה,תובושח
לש ורוביחמ רהוזה לש ומוסרפ
האמב יחש וכעמ קחצי 'ר לבוקמה
דחא וניה רהוזה.הרשע שולשה
לש םיסכנה רצואב דוסיה יכרעמ
םיאשונה ןיב.לארשי חור
עפש,הניכש,תוהולאה:רפסב
תולועפ,האמוטה תוחוכ,הגהנהו
םידש,ארחא ארטס
השעמ,האירבה,תוחורו
.ואולמו םלוע םיכאלמ,הבכרמה

רהוזה רפס
ףסוא וניה הז רפס םירוטה רפס
םינידה,תוכלהה לכ לש ףיקמ
רוביצה תא םיבייחמה םיגהנמהו
ןפואב רדוסמ רמוחה.טרפה תאו
העבראל קלוחו יתטיש
.(םירוט)םיקלח
תא ללוכ "םייח חרוא" רוט
םויה ייחל תועגונה תוכלהה
תוכרבל,םוי
.תומוצלו םידעומל,תבשל,תוליפתל
רתיה יניד איבמ "העד הרוי" רוט
הדובע,םילכאמ ןיינעב רוסיאו
.דועו תולבא,הרהט,הרז
םינידה תא ללוכ "רזעה ןבא" רוט
.החפשמה ייחל םיעגונה
ינידב קסוע"טפשמ ןשוח" רוט
.תונוממ
'ר לש ורוביחל דוסי שמיש רפסה
ךורע ןחלוש" וראק ףסוי

םירוטה רפס
הרבחתנש הריצי אוה תולבויה רפס
רפוסמ הבו,ינש תיב עצמאב
ךאלמה הליגש המ לכ,לוכיבכ
השמל "הניכשה רש" דיקפת אלימש
יפל.יניס רהל היינשב ותולעב
'ה הליג,רפסה תליחתב רומאה
לכ תא,רהה לע ותויהב,השמל
דיתעל לארשי ינב לש םהיאטח
םהילע שקיב השמש רחאלו,אובל
"םינפה רש" לע 'ה הוויצ,םימחר
םדא תודלות תא השמ ינפל אורקל
ויהש יפכ,תישארב ימי ןמל
תוחול" לע םיבותכ
בתכה לע םתולעהלו,"םיימשה
אוה תולבויה רפס.םלוע ןורכיזל
תירחאב.תודלות ןתוא רופיס
תאיב תא רבחמה הפוצ םימיה
ינש קויד רתילו,חישמה
ינשו הדוהי טבשמ דחא-םיחישמ
.יול טבשמ

תולבויה רפס
םלועה תאירב תולאשב ןדה רפס
תוריפסה רשע תועצמאב ומויקו
לש ןתוילמסבו םיהלאמ תואצויה
הז רפסל.תיב ףלאה תויתוא 22
םהרבאל והוסחיי םילבוקמהש
הידעס 'ר לש ושוריפלו,וניבא
לע הרידא העפשה התייה,ןואג
.הלבקה תוחתפתה

הריציה רפס
ורבוחש םינוציחה םירפסה ןיב
םקלחו ינשה תיבה ימיב םקלח
לבקתהל וכז אלו,הנשמה תופוקתב
שדוק יבתככ לארשי םעב
תואובנו תונויזח ללוכ,ךונח רפס
.תויחישמ

ךונח רפס
ורבוחש םינוציחה םירפסה ןיב
םקלחו ינשה תיבה ימיב םקלח
לבקתהל וכז אלו,הנשמה תופוקתב
שדוק יבתככ לארשי םעב

היבוט רפס
ורבוחש םינוציחה םירפסה ןיב
םקלחו ינשה תיבה ימיב םקלח
לבקתהל וכז אלו,הנשמה תופוקתב
שדוק יבתככ לארשי םעב

תידוהי רפס
ורבוחש םינוציחה םירפסה ןיב
םקלחו ינשה תיבה ימיב םקלח
לבקתהל וכז אלו,הנשמה תופוקתב
שדוק יבתככ לארשי םעב
ללוכ יעיברה ארזע רפס
לרוג םהיאשונש,תונוזח
.הלואגהו לארשי םע לרוג,קידצה

יעיברה ארזע רפס
ורבוחש םינוציחה םירפסה ןיב
םקלחו ינשה תיבה ימיב םקלח
לבקתהל וכז אלו,הנשמה תופוקתב
שדוק יבתככ לארשי םעב

ישילשה ארזע רפס
םינויע.ןזור לארשי ברה
תיירלקפסאב םיישרדמ-םייארקמ
240 .וננמז ןב טבמבו ל"זח
תימובלא הרודהמב םידומע
הבוגב םיטפוש רפס" םשה.תרייואמ
הבוג" תטיש דגנכ סירתמ "ל"זח
חטוש ןזור ברהו  "םייניעה
בולישב תלגודה ותנשמ תא המדקהב
ןיבל ארקמה ירופיס ןיבש יחרכה
אצי רפסה.ל"זח לש הדגאה םלוע
ןולא 'תמוצ' ןוכמ תאצוהב רואל
02-9932111 ןופלט תובש

ל"זח הבוגב םיטפוש רפס
תורקי תולוגס ליכמ הז רפס
הרימש,תדלל השקמל,תורקע םישנל
תואופר,ןורכיזל תולוגס,תדלויל
םיאלפנ הרות ישודיח ןכו תונוש
טקלנ ל"נה לכ.תולועמ תוליפתו
יבר םילודגה םילבוקמה לש ק"יכמ
םש לעב לאוי יברו םש לעב והילא
ורקסנ םש ילעב רפסב.דועו
והילא יבר לש םהיתודלות הבחרהב
םיקידצה תרובח דסיימ) ש"עב
ש"עב לאוי 'רו (םירתסנה
לש הגיהנמכ וכרד ךישממ-שטשמאזמ
תא וציפה וללה.ל"נה הרובחה
בחרנ ןפואב הפוריאב הלבקה תרות
תאצוהב.רתויב
.םילשורי-רכששי ינב ןוכמ
םדא תודלות רפס
עודיה-קחצי יבר יזנכשא,יקולאה
7 ךשמב דדובתה שודקה י"ראה םשב
דיחיה ורפס תא רביחו םינש
תחא"אתועינצד ארפס"ל שוריפ
.רהוזה רפס תוביטחמ

אתועינצד ארפס
דמח ירפס תונורחא תועידי
םישולק םידה ונל םיעמשנ תחא אל
יפוצ דוסה ילעב לש םישעמו
תורפסב םג דוס יסנכנו הבכרמ
רוספורפ.תילגנה ל"זח
לארשי תבשחמל גוחהמ,רואילא
רחא תבקוע,תירבעה הטיסרבינואב
הבחרהל וכזש תולוקו םידה םתוא
תולכיהה תורפסב הבר
תא הז הרפסב תטטרשמו,הבכרמהו
.היתורוקמו המודקה דוסה תרות

הבכרמה תרוסמו תולכיהה תורפס
ורבוחש םינוציחה םירפסה ןיב
םקלחו ינשה תיבה ימיב םקלח
לבקתהל וכז אלו,הנשמה תופוקתב
שדוק יבתככ לארשי םעב

םיאנומשחה ירפס
ינש תיב ימיב ורבוחש םירפס
וכז אלו,הנשמה תפוקתב םקלחו
יבתככ לארשי םעב לבקתהל
:םהיניב.שדוק
.2 ישילשה ארזע רפס .
תופסות,תידוהי רפס,היבוט רפס
םולח תא ללוכה,רתסא תליגמל
ןב ירבד,המלש תמכח,יכדרמ
תרגיאו ךורב רפס,אריס
ללוכה לאינד רפסל תופסות,הימרי
השנמ תליפת,הירזע תליפת תא
רפס לש ג"ל קרפל תפסות איהש
ירפס 'ב םימיה ירבד
יעיברה ארזע רפס,םיאנומשחה
לרוג םהיאשונש,תונוזח ללוכה
לארשי םע לרוג,קידצה
תא איבמה תולבויה רפס,הלואגהו
תא השמל רפסמה,ךאלמ לש וירב
תישארב ימי תששמ םלועה תודלות
.םירצמ תאיצי דע

םיינוציח םירפס
ורבוחש םינוציחה םירפסה ןיב
םקלחו ינשה תיבה ימיב םקלח
לבקתהל וכז אלו,הנשמה תופוקתב
שדוק יבתככ לארשי םעב
לע ידגא רופיס,היעשי תיילע
ךלמ,השנמ ימיב היעשי לש ותומ
.הדוהי

היעשי תיילע
ורבוחש םינוציחה םירפסה ןיב
םקלחו ינשה תיבה ימיב םקלח
לבקתהל וכז אלו,הנשמה תופוקתב
שדוק יבתככ לארשי םעב
םירבדה תא איבמה רפס,השמ תיילע
ינפל עשוהיל השמ רמאש
יופצה תא ול הליג םהבו,ותומ
הלואגה תאו,דיתעב לארשי םעל
.םימיה ץקב אובתש

השמ תיילע
רסמ שודקה י"ראה-אירול קחצי 'ר
פ"עב ולש הלבקה תרות תא
'ר,ירקיעה ודימלת לבא,וידימלתל
יפמ עמשש המ לכ םשר לאטיו םייח
ורפסב רמוחה לכ תא סניכו ובר
לש ותומ ירחא רביחש "םייחה ץע"
.אירול קחצי 'ר

םייחה ץע
ישמוח השימח לע םישודיח רפס
ברהל םיארונ םימיו םידעומ,הרות
הנורחאל ספדוה,ל"ז ןושחנ הידעס
.ודי בתכ ךותמ וידכנ י"ע
ןורחאה רודב ןמית ימכחמ רבחמה
םע עיגה ודי בתכו ןמיתב רטפנ
.ק"האל ונב
: רפסה תגשהל
03-9616512
.03-6837953
ןונבלה יצע
ןב היקזח ברה לש יתעדי התע
.םחנמ
02-5806268 לט
051-291538
יתעדי התע
תאצוהב שטיוואבוילמ יברה תאמ
םינינפ טוקיל.םחנמ לכיה
יברה לש ותרות רצואמ תונויערו
יפ לע םירדוסמ,שטיוואבוילמ
ישדוחו םידעומה,עובשה תוישרפ
םישגומו ותצמות םינינפה.הנשה
תריאמ הספדהבו תוריהבב
03-9606018 ןופלט.םייניע

םידעומהו הרותה לע םינינפ
ורבוחש םינוציחה םירפסה ןיב
םקלחו ינשה תיבה ימיב םקלח
לבקתהל וכז אלו,הנשמה תופוקתב
שדוק יבתככ לארשי םעב
תובא,םיאנומשחה תפוקתמ רוביח
ותאווצב דחא לכ םירפסמ םיטבשה
.םהייח תורוק תא

םיטבשה תואווצ
ביני לאומש ברה
03-5321448 לט
הרותב תונופצ
ובו ('ע 750) סרכ בע רפס
יברה לש ויתורגיאו ויתוחיש
םיארקנ םויכ.ץראה תומלש ןיינעב
הקעז.שממ האובנ ירבדכ םירבדה
תבאוכ
054-309617 לט
הנוע ןיאו יתארק
המלש בקעי תאמ
תוגהנהו םירופיס.יקסניליפת
דעו םינואגה ימימ,לארשי ילודגמ
ירפסמ םיטקולמ.נ"קת'ה תנש
רפסה ףוסב.םינורחאהו םינושארה
.תומש חתפמ
.םידומע 756
04-6972537 'לט
ישידק ןנבר
ירחא,תיממעה הנומאה יפ לע
ךאלמה הליג ןדע ןגמ שוריגה
תודוס תא ןושארה םדאל לאיזר
תרות,הקיטסימב קסוע רפסה.םוקיה
םירויצ םייוצמ רפסב,םיבכוכה
.תועימקה ןיינעל תוארוהו

ךאלמה לאיזר
יניינעב בר עדימ ליכמה רפס
.תוליפתו ותולוגס,
.ינימינב המלש ה"ה רפסה תא ךרע
םולשו םייח האופר
לש ןלעפב םינויע
,הנח,הרובד,םירמ,הרש
.רתסאו הדלוח,ליגיבא
םילשורי 16138 ד"ת
02-6424367 :ןופלט
תואיבנה עבש
תאצוהב יקסבלשוק אנינח תאמ
יואר,תיב םולש שישכ םג.םייהדלפ
ייחב תומלש רתיל דימת רותחל
לש וטומה הז.החפשמהו תיבה
היחנה יווק שיגמה,רפסה
לע םיססובמה,םירורב
ינב ייחל רושקה לכב,תורוקמה
02-6525375 ןופלט גוזה

תיבה תומלש
,רגרבניו לאפר,םש תודלות
רפסה תלחג-הצפה
ףיקמ ןיינעמ רקחמ.9290858-80
לע רגרבניו ד"וע ברה לש רדוסמו
הרותב םייטרפה תומשה תועמשמ
ארוקה אוה ימ,םייוניכ וא תומש)
םיעוריא לע תומשה תעפשה,םשב
םשה שרדמ,(םשה ילעבל
םשה,תומש יוניש,וינייפאמו
ןויד ינשה קלחב.הדגאבו הכלהב
תומש תואמ שמחמ הלעמלב רצוקמ
.הרותב םייטרפ

םש תודלות
השמ 'ר י"ע רבוח הז רפס
.(ק"מרה)וריבודרוק
ךרדה תא רבחמ הרומ הז רפסב
רשעב םדקתהל ידוהי לוכי הבש
םמע תוהדזהלו תוריפס

הרובד רמות
ורבוחש םינוציחה םירפסה ןיב
םקלחו ינשה תיבה ימיב םקלח
לבקתהל וכז אלו,הנשמה תופוקתב
תופסותשדוק יבתככ לארשי םעב
םולח תא ללוכ,רתסא תליגמל
.יכדרמ

רתסא תליגמל תופסות
ורבוחש םינוציחה םירפסה ןיב
םקלחו ינשה תיבה ימיב םקלח
לבקתהל וכז אלו,הנשמה תופוקתב
תופסותשדוק יבתככ לארשי םעב
תליפת תא תוללוכ לאינד רפסל
.הירזע

לאינד רפסל תופסות
םידומע 10000 לעמ,םיכרכ 21
הרבח הרות יאשונב םינויד יעפוש
הנידמו
90433 תובש ןולא תמוצ ןוכמ
.ראודב ולבקו

ןימוחת
ץבקמ ובו,םידליל רייואמ רודיס
'לט ,הרותה ביבא,הצפה,תוליפת
03-6912026
הנח תליפת
ורבוחש םינוציחה םירפסה ןיב
םקלחו ינשה תיבה ימיב םקלח
לבקתהל וכז אלו,הנשמה תופוקתב
תליפתשדוק יבתככ לארשי םעב
לש ג"ל קרפל תפסות איה השנמ
'ב םימיה ירבד רפס

השנמ תליפת
אריפש עשוהי ברה תאמ
וגישהל ןתינ
03-6748424
יניחת בושת