Warning.gif (4898 bytes)
שער / אזהרה

אין להשתמש במידע שבאתר כתחליף לאבחנה ולטיפול רפואי מוסמכים.

אחריות לגבי התוצאות חלה על המשתמש בלבד. כל הזכויות שמורות לקבלה סגולות. ע"י לחיצה על כפתור האישור, הנני מאשר/ת כי קראתי את האזהרה ואני מסכים/ה לה.

כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור או פרסום של מידע המאוחסן באתר, שלא הותר במפורש, אסור, אלא אם נתנה לכך הסכמת בעלי האתר מראש ובכתב (לשם קבלת הסכמה כאמור ניתן לפנות בדואר אלקטרוני הרשום באתר.

בעלי האתר אינם אחראים לכל שימוש שהינך עושה, בין במישרין בין בעקיפין, במידע ובשירותים המוצעים באתר והינך אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהינך עושה או תעשה בשירות

לתקנון האתר לחץ כאן